LYHYESTI 

Tällä sivulla esitellään taidekonsultoinnin pilottihanketta, jossa kehitetään julkisen taiteen toteutukseen integroidun taiteen tiimityömallia. Mallissa taiteilija on läsnä katusuunnittelutiimissä ja taiteilijan suunnittelemat teokset ja ratkaisut korvaavat tavanomaisia rakenteita. Tällöin ne myös korvaavat niiden kustannuksia, sen sijaan, että teos toteutettaisiin erillisenä hankintana katusuunnitelman lisäksi. Mallilla nykytaidetta voitaisiin käyttää katutilojen arvoa nostavana tekijänä erillisten taideteosten sijoittelua edullisemmin ja näin monipuolistaa taiteen käyttömahdollisuuksia julkisessa tilassa.

Hanke kytkeytyy parhaillaan käynnissä olevaan Tampereen Otavalankadun katusuunnitteluun, ja työtä on tukenut Ympäristötaiteen säätiö osana kymmenen hanketta käsittävää taidekonsultoinnin kehitystyötä. Toimin hanketta vetävänä taiteilijana, ja olen osallistunut taiteilijan roolissa katusuunnittelutiimin työhön. Prosessissa taiteen mahdollisista muodoista ja toteutustavoista on keskusteltu osana normaalia suunnittelutyötä, joka tuo säästöjä paitsi suunnittelu- myös toteutusvaiheessa. Kerron hankkeesta, siinä kehitetystä lähestymistavasta sekä laatimistani teosluonnoksista tällä sivulla.

 

HANKKEEN PERUSTIEDOT JA SIJAINTI

Otavalankadun katusuunnittelu on osa Tampereen kaupungin normaalia katujen ylläpitoa, jolla kaupungin katuja ylläpidetään ajanmukaisessa kunnossa. Kunnostaminen toteutetaan katusuunnittelun asiantuntijoiden laatiman katusuunnitelman, ja sitä myöhemmin tarkentavan rakennussuunnitelman pohjalta. 

Otavalankatu sijoittuu Tampereen ydinkeskustaan. Itä-länsi-suuntainen katu käsittää kolme korttelia, joista läntisin on kävelyaluetta. Luonnostellut teokset sijoittuvat kaikki tuolle kadun kävelykatuosuudelle. 

Alla on ote maisemasuunnittelijan laatimasta piirustuksesta, joka kuvaa kadulle suunniteltua kokonaisilmettä kävelykatuosuudella. Kadun yleisilmettä, mitoitusta, pysäköinnin ja liikenteen järjestelyjä, sekä muita periaatteita kuvaavat piirustukset ovat kokonaisuudessaan esillä täällä, kaupungin nettisivuilla 12.-26.10.2015.

Katusuunnitelmien laatimisesta hankkeessa on vastannut konsulttina Ramboll.

TEOSLUONNOKSET

Hankkeen edetessä laadin kymmeniä erilaisia idealuonnoksia, sekä niiden pohjalta 8 erilaista tarkempaa luonnosta integroiduiksi taideteoksiksi kadulle. Näistä kolme valikoitui asetettavaksi nähtäville katusuunnitelmien rinnalla. (Katusuunnitteluun lakisääteisesti liittyvän nähtävilläolon tarkoitus on tarjota kaupunkilaisille, etenkin kadun asukkaille ja yrittäjille, mahdollisuus kertoa suunnittelijoille mielipiteensä esillä olevista suunnitelmista. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmia täydennetään tai muutetaan tarpeen mukaan, jonka jälkeen ne siirtyvät poliittisen päätöksenteon kautta tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen.)

Pilottihankkeen nähtävilläolon aikana kaupunkilaiset sekä myös taidekentän toimijat voivat kertoa mielipiteensä teosluonnoksista, sekä hankkeen tavoitteista julkisen taiteen toimintamallien laajentamiseksi. Lopullisen päätöksen tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen jatkavasta teoksesta tekee ohjausryhmä, johon kuuluu kaupungin yleisten alueiden suunnittelun sekä taidemuseon edustajia. Luonnokset on esitelty alla, ja pääset kommentoimaan niitä, sekä hanketta yleisesti painamalla vihreää nappia. Kommenttisi välittyvät suoraan allekirjoittaneelle, eli hanketta vetävälle taiteilija Maija Kovarille, sekä sitä kautta koko suunnittelutiimille.

 

Onko tämä sinusta hyvä hanke?

Mikä luonnos on suosikkisi?

Olisiko jotain hyvä tehdä toisin? 

 

Nämä olivat virallisesti nähtäville asetetut luonnokset. Jos haluat lukea prosessin kulusta, rannalle jääneistä luonnoksista, sekä intergoidun taiteen aiheesta laajemmin - lue eteenpäin.

SUUNNITTELUPROSESSI sekä HYLÄTYT LUONNOKSET

Työn alussa tein vertailevaa tutkimusta tyypillisistä kadun rakenteista Tampereella, sekä vastaavien rakenteiden taiteellisen toteutuksen mahdollisuuksista maailmalla toteutuneiden esimerkkien kautta. Olen laatinut näistä vertailuista lyhyen, erillisen artikkelin englanninkieliseen blogiini, halutessasi voit tutustua siihen täällä.

Itse teosten luonnostelu on tapahtunut osana katusuunnittelutiimin työtä kesän ja syksyn 2015 aikana. Sitä mukaa kun katusuunnittelu on edennyt, olen tutkinut mahdollisuuksia toteuttaa jonkin osa kadun rakenteista taiteen tavoin. Hankkeen lähtökohtana on ollut, että taiteelliset ratkaisut korvaavat tavalla tai toisella tavanomaisia ratkaisuja, eivätkä siten muodosta hankkeen kokonaisuuteen lisäkustannuksia. Kaikista ehdotuksistani ja niiden mahdollisista toteutustavoista on keskusteltu muiden suunnittelijoiden kanssa samalla, kun katusuunnitelmat ovat heidän työnsä kautta tarkentuneet. Näiden keskustelujen myötä olen hylännyt joitain luonnoksia, ja kehittänyt edelleen toisia.

Kivetty risteys vs. maalattu risteys

Taiteellisen työn luonteeseen kuuluu useiden ideoiden ja ratkaisuiden rinnakkainen työstäminen. On tavallista, että jotkin teokset jäävät idea-asteelle, tai kehittyvät myöhemmin toteutusvaiheeseen jossain muussa kontekstissa, johon ne sopivat paremmin. Esimerkkinä tässä hankkeessa rannalle jääneistä luonnoksista mainitsen tässä kaksi teosta. Ruusuasfaltti-teosluonnoksessa Otavalankadun ja Aleksanterinkadun risteys käsitellään kiveyksen sijaan suojateistä tutulla, asfaltista hieman koholle jäävällä massalla. Kohokuvio muistuttaa koristekirjonnan koholle jäävää ommelta, ja työstin luonnoksena perinteisen kirjontakuvion toteutusta asfalttiin. Työn edetessä todettiin kuitenkin, että juuri kyseinen risteys on teokselle liian vilkasliikenteinen. Etenkin kääntyvän liikenteen renkaat sekä pelastusajoreitin raskasliikenne voisivat rasittaa kuviota liiaksi ja aiheuttaa ennenaikaista kulumista. 

Kuvio pohjaa perinteiseen ruusukirjontamalliin. Kuten kirjontakuviot ovat kankaasta koholla, myös suojatiemassalla toteutettu pitsikuvio olisi koholla asfaltin pinnasta. Visualisointi teoksen ilmeestä.

Toinen poisjäänyt luonnos on valoteos, jossa vaihtuva kuvio projisoidaan katolta kadun pintaan talven pimeiden kuukausien ajan. Kuvio heijastelee kulloisenkin hetken yläpuolista taivasta, ja seuraa sen tähtien liikettä. Näin tähdet ovat läsnä heijastuksena kadun pinnassa silloinkin, kun niitä ei pilvien tai kaupungin valojen vuoksi näe. 

Teoksen tekniikka olisi tuottanut hankkeelle kuitenkin lisäkustannuksia, sillä sen tuottamalla valolla osoittautui vaikeaksi juurikaan korvata tavallista valaistusta. Näin luonnoksessa ei toteutunut hankkeen keskeisin tavoite siitä, että teosluonnokset korvaavat tavallisia rakenteita kustannuksineen ja tämän vuoksi se karsiutui nähtäville asettavien luonnosten joukosta.

 

ERITYISNÄKÖKULMIA

Taiteilijoiden toimiminen osana julkisen tilan suunnittelutiimejä ei tänä päivänä ole tavallista. Yhteistyölle ei ole ollut olemassaolevia toimintamalleja ja käytäntöjä, joita toivon, että tämän hankkeen kautta on osaltaan saatu rakennettua. Alle olen vielä lyhyesti kuvannut joitakin erityisnäkökulmia, joita mallin käyttöön mielestäni liittyy. 

 

/ TAIDE JA JULKISEN TILAN ENNUSTETTAVUUS

Taiteilijan suunnittelemat rakenteet luovat mahdollisuuden toteuttaa iloa, vaihtelevuutta ja mielenkiintoa kaupunkitilaan. Yleissääntönä on kuitenkin muistettava, että kaupunkitilaan toteutuvia muotoja säätelevät monet - useinmiten tarpeelliset - ohjeet, jotka taiteilijan on pystyttävä ottamaan huomioon osana monialaista tiimiä. Tilojen luettavuus ja hahmottuminen myös helpottuvat, mikäli kaupunkitilan rakenteet valtaosin muistuttavat toisiaan. Ei olekaan tavoiteltavaa, että kaikkien katujen kaikki rakenteet olisivat vapaasti muokattavissa. Sen sijaan muokattavuutta tulisi mielestäni lähestyä keinona, jolla kaupunkitilaan voidaan sopivissa kohdissa suhtautua vapaammin ja luovemmin. Tällöin teokset ja taiteelliset elementit luovat tiloihin mielenkiintoa ja merkityksiä, vaarantamatta kuitenkaan niiden luettavuutta ja turvallisuutta. Uskon, että kun taiteilijat työskentelevät yhdessä insinöörien ja muiden kaupunkitilan asiantuntijoiden kanssa, on monotonisuuden sijaan mahdollista luoda kaupunkitilaa, joka on sekä selkeää, että kekseliästä ja ilahduttavaa, nostamatta toteutuksen kustannuksia suhteessa tyypillisiin kaupunkitian rakentamisen ratkaisuihin. Tässä juuri on hankkeessa kehitetyn tiimityömallin ydin.


/ ERILLÄÄN MUTTA YHTÄ AIKAA - TAIDE- JA MUUN SUUNNITTELUTYÖN YHTÄAIKAISUUS

Tavanomaisten rakenteiden korvaaminen sekä taiteilijan läsnäolo suunnittelutiimissä ovat tämän hankkeen keskeiset testattavat keinot kustannussäästöjen löytämiseen. Tarkasteltaessa laajemmin julkisen taiteen toteutustapoja, on jo monissa suomalaisissa julkisen taiteen hankkeissa todettu, että vaikka taiteilija toimisi erillään tiimistä, on taide- ja muun suunnittelun yhtäaikaistamisella mahdollista säästää kustannuksissa, verrattuna jälkikäteen toteutuviin taidehankkeisiin.

Kun teokset suunnitellaan yhtäaikaisesti osaksi katutilan kokonaisuutta, on teos mahdollista ottaa huomioon sekä katutilan ilmettä luodessa, että tarvittavia teknisiä ratkaisuja suunnitellessa. Näin teosten suunnittelu ei aiheuta teoksen ja ympäristön rajapinnan uudelleensuunnittelua, ja siitä syntyviä lisäkustannuksia. Samalla teoksen ja ympäristön ilme saadaan toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.

Kun teokset myös rakennetaan katutilan rakentamisen yhteydessä, ei teosten asennus aiheuta jo toteutettujen rakenteiden muokkausta tai purkua, vaan työ toteutuu muun rakennus- ja asennustyön rinnalla. Eri suunnitteluvaiheiden eteneminen yhtä matkaa taideteoksen kehittymisen kanssa on keino, joilla voidaan madaltaa julkisen taiteen kustannuksia riippumatta siitä, missä määrin teokset korvaavat tavallisia rakenteita, ja missä määrin ne ovat itsenäisiä, ympäristöönsä sijoittuvia elementtejä. 

 

/ NYKYTAIDE JULKISESSA TILASSA - LISÄTIETOJA JA UUTISIA

Julkisen taiteen edistäminen on ollut osa edellistä hallitusohjelmaa ja se on myös yksi nykyisen hallituksen kulttuurin kärkihankkeista. Ala on ajankohtainen, ja sen kentällä on tapahtunut viime vuosina paljon kotimaista kehitystyötä. Lisätietoa julkisen taiteen suositelluista periaatteista, aiheesta julkaistuista tutkimuksista, sekä ohjeita julkisen taiteen tilaamiseen on saatavilla osoitteista ympäristötaide.fi sekä prosenttiperiaate.fi


Työskenteletkö julkisen taiteen parissa? Asutko tai matkailetko Tampereella? Kerro näkemyksesi hankkeen tavoitteista tai luonnostelluista teoksista sähköpostitse tästä. Kommenttisi menevät suoraan hanketta vetävälle taiteilijalle, ja sitä kautta koko tiimille ja päätöksentekijöille.

Kaikki ajatukset integroidun tiimityömallin kehittämisestä ovat tervetulleita, ja myös esillä olevia luonnoksia saa arvostella tai kehua. Eri näkökulmat auttavat viemään eteenpäin malleja, joilla suomalaisesta julkisesta tilasta rakennetaan eri asiantuntijoiden yhteistyönä toimivaa, turvallista, merkityksellistä ja kaunista, aina rajallisten resurssien puitteissa. Kiitos kommenteistasi!

Comment